Gimnazija Ledina
Unesco pridružene šoleMreža UNESCO pridružene šole (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet) deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:
- pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
- trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,
- medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja:
- Učiti se, da bi vedeli!
- Učiti se delati!
- Učiti se bivati!
- Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:
Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope k poučevanju in učenju, ki so osnovani na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da v svoje delo vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnega projekta Menjaj branje in sanje, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem v projektih drugih slovenskih in tujih šol.